...عاشقانه برای تو

عاشقانه

در خود شکستن...

چه سخته در جمع بودن؛


ولی در گوشه ای تنها نشستن...


به چشم دیگران چون کوه بودن !


ولی در خود به آرامی شکستن...[ یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲ ] [ 21:4 ] [ باران ] [ ]